GBM Unleashes A Thunderstorm of Insults [Full Conversation]

GBM Unleashes A Thunderstorm of Insults [Full Conversation].

MWANYA Bafik**a ba PF this year ndemyonaula, come August 11, you are gone, UPND vice-president Geoffrey Bwalya Mwamba has told PF sympathiser Chilufya Tayali.

According to a recorded telephone conversation being circulated by Tayali, GBM expressed anger over a fake voice recording where he is purported to be insulting Lusaka Province minister Mulenga Sata.

GBM called Tayali to ask him why he had maliciously posted a fake recording on Facebook, but went further to insult the PF cadre, telling him that he would make sure the “idiots in PF are kicked out of power”.

“Come August 11, you are gone. Muletila abena Zambia nabatemwa ifi mulebacusha nensala? What kind of government is this? Mwanya muleya! At the expense of Zambian’s imwe mulefwaya mulelya mweka? Bloody stupid, you fools! Mwe mbwa sha bantu. Bloody stupid! Why can’t you be like me? You fools! Use your f**king brain and make money. Ine that’s why I am not a slave to any President, I am not a slave to any government because I use my f**king five brains.

You stupid fools! Speak for Zambians, then we’ll respect you. Don’t  speak for your little useless tummies, idiots!” GBM told Tayali who kept laughing throughout their conversation.

Below is the rest of the recorded conversation between GBM and Tayali.

Chilufya Tayali: Hello

GBM: Ba Tayali!

Tayali: Emukwai

GBM: Ngefi ndemona pa Facebook ifi?

Tayali: Efinshi ifyo?

GBM: Ifili pa Facebook, nine GBM namunjishiba.

Tayali: Emukwai.

GBM: Ngefi namona pa Facebook?

Tayali: Lyashi nshi? The recording?

GBM: Yengi amalyashi nomba ilya paliinefye, pantu elyo ndemonapofye pa Facebook pano.

Tayali: There’s one story that concerns a recording.

GBM: Ee. Yafumine kwi ilya recording?

Tayali: That recording? It just came, yaishilefye kuli ine someone sent it to me. GBM: Mumwebe ati cik*la chakwe uyowine wakutumine.

Tayali: (Laughs).

GBM: Muchite record nomba, chiteni record nomba. Chikala chakwe, ala naliya nshakabwelele PF. Uleumfwa? Kaili nomba mulefwaya mumfwikishe. Kuti namupelako one second muchite record nomba ifyo nalamweba. Ala ba PF mwanya; mwembwa mwe, namuya! Elo kwena nimucita akantu.  Imwe muletilati ati limbi elyo mwalangonawile shina, kanshi elo mulempange shina. Teifyo fine? Iyo ine report mulecita fake nayena ilempangilako ishina. Nibani balecita sympathise naimwe? Ale calo nacimwimina ngatamwaishiba. Ba Chilufya Tayali, ifwe twali kuli Sata, alepanga government mwaumfwa? Elo lintu twalimo abantu elo baishilemo.  Elo nomba mwimona ifi muletila ati iyo nalimo umulandu wakulya ati ekuti Edgar, you are selling a wrong candidate to the Zambians, he’s gone! Mucite record, ndefwaya mubike kabili; elo nshakaleke. Nshakaleke ukulanda. Kapokenikofye indalama, epela ba Tayali. Nomba mwalamona, come August 11 you are gone. Muletila abena Zambia nabatemwa ifi mulebacusha nensala? Ubunga mwalashita  K100 sure? What kind of government is this? Ifishabala citika mu history ya Zambia eco mwaya cita ntwani.  Mwanya muleya! Nabwekeshapo, cik*la chobe. Ngolefwaya bebe ati aleti cik*la cobe; nomba natukana pantu ilya imbi yali fake ilya recording, nomba iyi yacine. Elo mailo ikabe…, nomunobe Richard Sakala umwebe alete ne nkongole shandi, uleumfwa? Nalimushitile imyotoka lilya ba Sata…

Tayali: (continues laughing)

GBM: Akusekafye ifyo fine ulecita record. Wanya abena Zambia nabeshiba ati uliwa fake. Mwetukandile mwe, mwetupuba mwe! Mwanya! At the expense of Zambian’s imwe mulefwaya mulelya mweka? Naaka akali ka Father, mwaumfwa mwetupuba twekatweka. Mwetwalelyafye pa mwandi, imwe nimwe mulelanda pali ine?  Bloody stupid, you fools! Mwe mbwa sha bantu. Anyway, you have no political clout nangu mucite fyo. Ine ndeti uko naya kwena ndemyonaula, elo ncili ndemyonaula. Uleumfwa? Nama recording yene ayo kumonawila kumo, uleumfwa? Akuseka, ulecita record ndefwaya nombaline wambe, iye viral. Nine nakupele nsambu, ndeti cik*la cobe Tayali, waumfwa? Nomba nakutuka. Mwetubwa twa bantu mwe! Tamwakwata amano, you shameless idiots. Abena Zambia balecula, instead yakuti mulelandila abena Zambia muleilandila pa tumala twenu, mwetupuba mwe, you fools! Mwe mbwa shabantu mwe. Mwanya twalaisa mucita akantu. In fact tamukwete nencito. Chanda Chiimba ali kwisa? Tawamwene ifyo acitile ba Sata, where is he today?

TAYALI: Ba mudala imwe PF taileya, ba mudala, tekanyeni.

GBM: Ala iyo ninjishiba neco uleyasukilefyo, ni pakutila utwale kuli Edgar ati taileya. Tayali, I thought you’re an intelligent politician, you are gone!

Tayali: Awe, PF epo icili ba mudala.

GBM: Eee, mumala yobe emo icili; nomba mumala yabena Zambia naiya. Uleumfwa boyi? Kapokekofye akalupiya kuli ntwani, kuli Edga, chapwa. Imwe mwalibelela, nimwe ba Emmanuel Mwamba, muleumfwa? Nimwe ba Sunday Chanda, nimwe ba Tayali. Imwe incito yenu kutilafye government iyaisa.., Ine government yesu ileisa tukesa mutamfya.  We don’t need people like you who are senseless, who don’t speak for the Zambians. I hope naucita record boyi, nakweba nomba, natotela. So cita nombaline endesha, tuma kuli Edgar nombaline pakuti akupeleko imbi 20 pin [K20] we nkoko we. Ine nshilefwaya indalama kuli Edgar,  nshabala fwayapo. Walimona uko mfwaya indalama, kuli government?  Bloody stupid! Why can’t you be like me? You fools! Use your f**king brain and make money. Ine that’s why I am not a slave to any President, I am not a slave to any government because I use my f**king five brains. You stupid fools! Speak for Zambian’s then we’ll respect you. Don’t speak for your little useless tummies, idiots! Mwe mbwa sha bantu mwe. Andwe nomba yamba ukucita nomba, endesha utwale kuli Edgar so that akupele ka 20 pin. Kabili ndeisa kutuka na kabili.

Tayali: Nalaposapo ba mudala

GBM: Nakabili nalaisa kupela, we kabwa kamuntu we!

Tayali: Nalaposapo, nga naposapo so that mwise mumpele ka K20 pin; nala posapo.

GBM: Nshakupele. Lelo mpele ifipuba? Mpela abantu abalecula. Zambians are suffering. Mwe mbwa mwe! Leka nkwebe, ulekupela ni Edgar eulefwaya ukumfwa ifyo ulelanda, but not GBM. Ukupela icipuba icishilelandilako abantu? Mwefipuba mwe! Nomba you’ve become slaves of Presidents? You stupid fools. Speak for Zambians. Speak of high prices of mealie-meal, you understand? Why have prices of mealie-meal escalated to this level? That’s what you should speak of. Speak for the people of Zambia. But you are speaking for your little tummies, you selfish little idiots.

Tayali: Ya! Awe ba mudala namuzanda!

GBM: Bushe bufi ndebepa boyi? Ndemwebe cishinka. Tekuti ku zanda nangu ukufulwa, ndemwebe cishinka. Leka nkwebe, bushe GBM asakamane fyo nangu utile ati nintuka [Mulenga] Sata? That is nothing to me, uleumfwa? Because I have better things to do. I have got better things to talk for the Zambian people, that’s all.

Imwe tuma trick twenu ati iyo nga twacitefi twalacita decampaign GBM. Mwaibepa,  mwanya nimyonaula! (laughs)… nimyonaula. Bikapo naiwe walamona, ni myonaula.

Tayali: Ba mudala imwe tekanyenifye, bola ni 90 minutes ba mudala.

GBM: Umfwa boyi, nimyonaula. Kabiye, ni kwisa? Mu Lusaka nimyonaula, kabiye ku Northern?

Tayali: Bola ni 90 minutes ba mudala imwe tekanyenifye.

GBM:Uleumfwa boyi? Tekanya finshi? Mwayabwesha ka Dollar. Ka dollar nibanga ba dealinger muma dollar? Mwabweshako, te true value ya dollar ilya iyo, natwishiba.

Tayali: Mwalamona nombaline no bunga bwala bwela.

GBM: Ubunga? Abalabwesha nifwe kabili amataba twalashita aya cipa, not aya mutengo twaleshita ku government. Next month we’ll start buying cheap mealie-meal. Ine nine miller, iwe tauli na miller. Tawishibe ne nshita umutengo ubunga bubwela. What you should have done was to reduce the price at a time we had a crisis, not now…”

Source: The Post

Comments

comments